KONTORTID
Mandag - Tordag:
kl. 15.00-15.30

Telefon 35 26 57 57

LIGE FLYTTET IND?


HUSORDEN


Der blev på afdelingsmødet den 7. september 2021 vedtaget en revideret husorden. Denne er angivet nedenfor.

1. Indledning
En husorden kan let blive opfattet som et ’nej-reglement’. Det er ikke tanken bag denne husorden.

I afdeling 31 bor vi rigtig mange mennesker sammen på et ikke særligt stort areal. Det er vel nærmest som et lille samfund, hvor alle er forskellige, har forskellige forventninger og krav til at bo. Vi skal kunne fungere sammen, og det er derfor nødvendigt med nogle regler og retningslinjer, som kan være med til at skabe et godt klima samt tryghed og tilfredshed iblandt afdelingens beboere.
Det er i vores fælles interesse, at vores ejendom og friarealer holdes i en pæn stand – dels fordi vi alle gerne vil have noget pænt at se på og dels for at holde omkostningerne til vedligeholdelse nede.
For at kunne fungere godt sammen med de beboere, der bor omkring os, er det vigtigt, at alle bestræber sig på at tage hensyn til hinanden og forsøger at undgå konflikter.2. Antenner
Tilslutning til fællesantenne skal foretages med originale kabler og stik, ellers er der risiko for, at du kommer til at ødelægge hele ejendommens antenneanlæg. Hvis du er i tvivl, så kontakt afdelingsbestyrelsen.


 
3. Affald
Af hygiejniske grunde skal alt affald pakkes ned i lukkede affaldsposer, inden du smider det ud enten i affaldsskakt eller affaldscontainer. Husk altid at lukke låget til både affaldsskakt og affaldscontainer af hensyn til lugt og skadedyr. Affaldsposer der passer til affaldsskakten kan afhentes gratis på kontoret.
Affald skal afleveres i de dertil indrettede containere efter afdelingens nærmere fastsatte regler. Bolig, have, altan og fællesarealer må ikke benyttes til opmagasinering af affald.
Skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind i f.eks. aviser.
Flasker, glas, papir, aviser, pap og dåser skal sorteres i de opstillede containere.
Storskrald og miljøaffald skal du aflevere efter afdelingsbestyrelsens anvisninger. Hvis du er i tvivl så kontakt ejendomsfunktionærerne.
Såfremt reglerne omkring affald ikke bliver overholdt, vil du få en skriftlig henvendelse fra afdelingsbestyrelsen, og du skal inden for en frist bringe forholdene i orden. Ved gentagelse vil affaldet uden yderligere varsel blive fjernet for din regning. Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt.

 
4. Altaner og altankasser
Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstoppede afløb forårsager vandskade hos andre beboere. Smid ikke cigaretter og andet ud over altanen. Ryst ikke duge m.v. hvis det generer underboere og haverne i stueplan.
Det er tilladt at have altankasser og markiser på altanen. Markiser skal fremstå i rolige/dæmpede brune og beige farver. 
Det er ikke tilladt at placere altankasser ovenpå kanten eller på altanens yderside. 
Det er ikke tilladt at anvende grill på altanen. Grillning må ske ved rundingen i Grønnegården.

 
5. Bad og toilet
Når du bader, skal du tage rimelige hensyn til naboer og miljø. Efter endt bad er det en god idé at lufte ud på badeværelset.
For at undgå tilstopning af afløbsrør, skal du være varsom med, hvad du skyller ud i håndvask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende skal i skraldespanden ikke i toilettet.
Er vvs-installationerne i stykker og/eller utætte, skal du så hurtigt som muligt melde det til afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren.

 
6. Cykler, barnevogne
Cykler, knallerter og barnevogne skal parkeres i de stativer og rum, afdelingen har indrettet til formålet 
(se særskilt regulativ for parkering i afdelingen). 
For at undgå ulykker har ingen lov til at køre på cykel eller knallert på gangstier eller i gårdarealer.

 
7. Fællesarealer
Det er dit ansvar at sørge for, at der bliver ryddet op på legepladser, trapper og gange, når du er færdig med at bruge dem. Undgå også at efterlade affald som f.eks. papir og flasker, det er til skade for miljøet og grimt at se på.
Undlader du at rydde op efter dig, vil oprydningen ske af ejendomsfunktionæren, og du får en regning for arbejdet, som du skal betale.
På fælles arealer som f.eks. kælderrum, loftsrum, gangarealer m.v. må du ikke opbevare eller bruge ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for bygninger, ting og de andre beboere i ejendommen.
Det er ikke tilladt at tegne og male på vægge og mure. Voksne skal venligt hjælpe børn med at overholde dette.
Det er ikke tilladt at ryge på indendørs fællesarealer, hverken i kælderrum, på loftsrum, fællesvaskerier eller trappearealer.

 
7.1 Selskabslokale
Selskabslokalet kan lejes ud ved tidsbestilling på ejendomskontoret. Nøglen til lokalet bliver udleveret mod et mindre depositum. Selskabslokalet har fast inventar og køkkenudstyr, som er optalt på forhånd. Hvis noget af inventaret mangler eller er gået i stykker efter at man har lejet lokalet, får man en regning, som man skal betale. 
Når man er færdig med at bruge lokalet skal man gøre det rent, og gennemgå det sammen med ejendomsfunktionæren inden nøglen afleveres og depositummet tilbagebetales. 
 
Regler ved leje af afdelingens selskabslokale:

 • VIS HENSYN til de omkringboende naboer – der bor folk ved siden af, og tæt op ad selskabslokalet.

 • Hvis der spilles musik, så husk at tænke på naboerne. Undgå derfor høj musik. 

 • Det er udelukkende tilladt at anvende den til lokalet indkøbte højtaler.

 • Husk at holde døre og vinduerne lukket – dog er det naturligvis i orden at lufte ud i løbet af  arrangementet.

 • Der henvises til, at al musik skal være slukket kl. 23.00, og alle gæster skal have forladt selskabslokalet kl. 24.00.

 • Arrangementet finder udelukkende sted i selskabslokalet - og ikke på Ryesgade, i baggården, i porten eller i selskabslokalets trappeopgang. 

 • Rygning er forbudt i selskabslokalet, og der henvises til selskabslokalets altan ud mod baggården - dog stadig med hensyntagen til de omkringboende naboer.

 • Når man oprydder selskabslokalet den efterfølgende dag, og evt. spiller musik, så undlad at skrue op.

 • Lejer af lokalet skal være beboer i AAB afd. 31. 

 • Selskabslokalet må ikke videreudlejes eller lejes på vegne af familiemedlemmer, venner eller bekendte.

 • Personer under 18 år må ikke leje selskabslokalet, uden at der er voksne til stede under hele arrangementet. Lejeren står til ansvar for arrangementet.

 • Lejeren er forpligtet til at betale for eventuelle reparationer og ødelagt inventar efter endt leje. 

 • I forhold til brandvedtægter er selskabslokalet godkendt og beregnet til max. 35 personer.

 • Såfremt reglerne ikke overholdes frafalder det betalte depositum og bestyrelsen kan beslutte, at man udelukkes fra at leje lokalet fremover.


7.2 Motionsrum

I motionsrummet kan man træne når man har lyst. Når du er færdig med at bruge motionsrummet, skal du rydde op efter dig selv og slukke maskiner og lys. I motionsrummet må du ikke opbevare eller bruge ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for bygninger, ting og de andre beboere i ejendommen. 
Det er ikke tilladt at ryge i motionsrummet.
Man kan på kontoret købe adgang til Motionsrummet for kr. 200. Dette sker ved at man får opdateret sin nøglebrik med adgangen. De kr. 200 refunderes når man ikke længere ønsker medlemskab. 

 
8. Have
Haverne skal anlægges som prydhaver, og skal altid holdes sådan, at de med rimelighed kan siges, at være velholdte.
Beplantning må ikke vokse ud over havens mure.
Hegn eller hække, må ikke være højere end 1,80 meter målt fra haven. 
Træer i haven skal være af en lavere voksende art, så de ikke er til gene for naboerne. Højden træer, buske m.v. må under ingen omstændigheder overstige 1,80 meter.
Beplantning op ad, eller tæt ved muren må ikke være højere end øverste kant af stuevinduet, og ikke dække vinduet. 
Der må opsættes læhegn uden overdækning. 
Træer, buske m.v. må ikke vokse udover muren
Grill må ikke anvendes i haverne. Grill må kun anvendes i ”grill-området” ud mod Blegdamsvej. 
Aflevering af større mængder haveaffald, skal aftales med ejendomsfunktionær. Mindre mængde haveaffald skal lægges i gennemsigtige plastsække og placeres ved storskralderummet. 
Vedligeholde af fliser, græs og jordarealer påhviler beboeren.
 
Af hensyn til risiko for at tiltrække rotter, er det forbudt at fodre fugle, vilde katte og andre smådyr.
Enhver skriftlig henstilling fra bestyrelsen skal efterkommes til den fastsatte dato, i modsat fald kan bestyrelsen få det påtalte arbejde udført for beboerens regning. 


9. Husdyr
I Afd. 31 er det ikke tilladt at holde husdyr. Visse dyr er det dog altid tilladt at holde, f.eks. mindre dyr i bur, hvis det sker i begrænset omfang, og ikke er til gene for de øvrige beboere.
Det kan på et afdelingsmøde besluttes, at det er tilladt at holde visse husdyr, herunder hund og kat. Beboerne kan også træffe beslutning om, at der skal betales en månedlig afgift for husdyrhold. 
Det er altid tilladt at holde certificeret servicehund.
Hvis du har husdyr på besøg, må de ikke overnatte i boligen, heller ikke i kortere pasningsperioder
Afdelingsmødet kan aldrig beslutte, at det skal være tilladt at holde hund af racer som efter dansk lovning er forbudt.
Hvis husdyrhold er godkendt på medlemsmødet, må du højest have én hund eller kat.
Hvis husdyrhold er godkendt af medlemsmødet, skal du skriftligt søge om tilladelse. Dyret må ikke flytte ind i lejemålet, før du har fået tilladelse til husdyrhold fra afdelingsbestyrelsen.

 
10. Hårde hvidevarer
Skader, som skyldes, at du har betjent eller misbrugt udstyret, skal du selv betale for bliver repareret af en autoriseret håndværker.

 
11. Boldspil
På grund af den manglende plads er boldspil generelt ikke tilladt. Dog er det tilladt for helt små børn at spille forsigtigt, såfremt bolden bliver på græsset. Boldspil op ad muren og cykelgaragen er ikke tilladt.

 
12. Lofts- og kælderrum
Du må opbevare indbo eller effekter i lofts- og kælderrum, der er stillet til rådighed for boligen, men der må ikke efterlades genstande og affald uden for disse. Der må i rummene ikke opbevares trykflasker eller andet der kan udgøre en brand- eller sikkerhedsrisiko.
Tildelte lofts- og kælderrum skal vedligeholdes i samme omfang som andre dele af lejemålet.
Rummene skal altid, også selvom de er tomme, være aflåste, og eventuelle vinduer skal være hele og lukket.
Lofts- og kælderrum må aldrig benyttes som opholds- og soverum.

 
13. Maskiner og brug af grill
Benyttelse af maskiner skal altid ske under størst mulig hensyntagen til de øvrige lejere og ejendommen. Maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, må kun benyttes i perioden 7 -22
Grillning må ske ved rundingen i Grønnegården. Anvendelse af grill alle andre steder; såsom haver, altaner, baggården mv. er forbudt.
 


14. Musik m.v.
Brug af radio, fjernsyn, stereoanlæg, musikinstrumenter, sangøvelser og maskiner m.v. skal ske under hensyntagen til naboerne, da vi bor tæt. Om nødvendigt skal vinduerne holdes lukket.
Alt, der giver et lydniveau over ”almindelig stille og roligt” er ikke tilladt i perioden 22 - 7, så de andre beboeres ønske om nattero bliver respekteret.

 
15. Parkering og motorkørsel
Parkering af personbiler og varebiler må kun ske på kommunens parkeringspladser, og ingen andre steder. 
Der må ikke parkeres i Grønnegården. Eneste undtagelse er håndværkere med ærinde i ejendommen og kun i dagtimerne.
Motorcykler må desuden parkeres i parkeringsgaragen ud for Irmingersgade 16, såfremt man har købt en parkeringstilladelse. 

 
16. Postkasser
Postloven fastslår, at postkasser skal være opsat i opgang eller uden for ejendommen. Du har pligt til at tømme postkassen og fjerne papiraffald.

 
17. Skadedyr
Hvis du ser eller hører skadedyr på afdelingens område, f.eks. mus, rotter, kakerlakker og lignende skal du straks meddele det til afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren.
For et mindske risikoen for rotter må du ikke kaste affald, herunder køkkenaffald, uden for skraldebeholdere og – rum. Af samme årsag er det ikke tilladt at fordre fugle, katte og andre smådyr.

 
18. Skiltning
Du må kun benytte skilte og reklamer, hvis du har indhentet forudgående skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen.
For at skåne døren, må navneskilte sættes op i den udførsel, der er godkendt af afdelingsbestyrelsen.

 
19. Trappearealer 
Da trapperne er flugtveje må du ikke stille noget på trappearealerne, som f.eks. reoler, flasker, fodtøj og lignende.

 
20. Udluftning og tøjtørring
I mange byggerier er der risiko for fugtdannelse og svampeangreb, når der ikke bliver luftet ud. Det er skadeligt for dit helbred og ødelægger bygning, træværk, tapet og maling. Derfor skal du lufte effektivt ud flere gange dagligt i 5-10 minutter ad gangen.
Du må gerne lufte tøj på altanen, men ikke højere end brystningens højde. Derimod må du ikke lufte sengetøj fra vinduer og ud over altanen.

 


21. Vandhaner og cisterner
Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort merforbrug af vand, der både er dyrt og belaster miljøet. Derudover kan vandhaner, der er i stykker, være en lydmæssig gene for andre beboere.
Hvis vandhane og toilet ikke fungerer optimalt, skal du straks kontakte afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren. De tager herefter stilling til om det, der er defekt, skal repareres eller skiftes ud.
 
22. Vaske- og opvaskemaskine
Du må gerne installere vaske- og opvaskemaskine, hvis arbejdet bliver udført fagligt forsvarligt af en autoriseret håndværker.
Inden du påbegynder arbejdet, skal du søge om godkendelse hos afdelingsbestyrelsen.
I tilfælde af fejlinstallation eller misbrug vil du blive gjort erstatningsansvarlig og skal betale for at få udbedret skaderne.

 
23. Vinduer og døre
Vinduer i lejligheder, kældre- og loftsrum skal være forsynede med hele ruder. I fyringssæsonen skal døre og vinduer i kælderen og på loftet være lukkede.

 
24. Ødelæggelse, hærværk og lignende
Hærværk og ødelæggelser af ejendom og anlæg, som du, dine børn eller dine gæster er ansvarlig for, skal du erstatte. Du vil derfor fra afdelingen modtage et erstatningskrav.

 
25. Overholdelse af husorden
Alle skal aktivt bidrage til at hjælpe andre med at overholde husordenen. Det er i alles interesse, at vi bor i trygge rammer og efterlever husordenen. Husordenen er udarbejdet for beboerne, og har til hensigt at skabe ro, tryghed og tilfredshed for alle beboere.
Idet afdelingsbestyrelsen har ansvar for at husordenen bliver overholdt har de pligt til, og ejendomsfunktionærerne ret til, at påtale gældende bestemmelser. Dette sker normalt mundtligt og gentages skriftligt, hvis forholdene ikke bliver rettet.
Når du modtager vejledning og henstillinger fra afdelingsbestyrelsen under henvisning til boligoverenskomst (lejekontrakt), vedtægter eller husorden har du pligt til at efterkomme dem uden ophold og inden for den frist, som afdelingen sætter for at bringe forholdet i orden.

 
26. Klage
Inden du vælger at klage over en anden beboer er det en god idé at tale med vedkommende om, hvad du oplever, og hvordan du føler dig generet. 
Det er afdelingsbestyrelsen, der behandler klager over andre beboere, der ikke overholder husordenen. Fortsætter du med at være generet af en anden beboer, kan du derfor klage til afdelingsbestyrelsen som skal påse, at husordenen bliver overholdt, jf. punkt 25,2. 
Afdelingsbestyrelsen kan påtale forholdet overfor den beboer, der ikke overholder husordenen og pålægge denne at indrette sig efter den.
Retter beboeren, der overtræder husordenen, sig ikke efter påbuddet fra afdelingsbestyrelsen kan denne sende sagen videre til behandling i boligforeningens administration, der vurderer om sagen skal indbringes for beboerklagenævnet. Afdelingen kan med fordel benytte en blanket til formålet, for at sikre sig, at administrationen får alle de nødvendige oplysninger.

 
27. Ændringer i husordenen
Ændringer i afdeling 31´s husorden skal godkendes på et afdelingsmøde


Denne husorden er vedtaget på afdelingsmødet den 7. september 2021


 
Herunder kan du downloade husordenen
 
 
 
KONTAKT GRØNNEGÅRDEN
Har du spørgsmål, kan du ringe på 
35 26 57 57
 Eller skriv email her »
HUSORDEN
For at skabe et godt klima, samt tryghed og tilfredshed iblandt afdelingens beboere er der aftalt et sæt fælles regler.

Læs mere om husorden her »
Grønnegården | Boligforeningen AAB Afd. 31 | Blegdamsvej 88 | 2100 København Ø | Telefon: 35 26 57 57